Usnesení č. 5

Usnesení obecního zastupitelstva č. 5 ze dne 27. 05. 2005 v době od 19.00 do 21.00 hodin – Obec Moravice.

 

Obecní zastupitelstvo ve své schvalovací části s ch v a l u j e :

 

 

 

 1. Smlouvu na zřízení a udržování WWW stránek obce Moravice. Adresa je http:/www.obecmoravice.cz
 2. Zakoupení 2 ks požárních hadic pro potřeby hasičů Moravice
 3. Opravu studny na Centrálním parku v Moravici
 4. Zhotovení 6 ks laviček do Centrálního parku v Moravici.
 5. Pokácení kůrovcem zasažených stromů na hřbitově Moravice.

 

 

 

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í:

 

 

 

 1.  Informaci o průběhu plynofikace obce v roce 2005.
 2. Informaci o provedené finanční kontrole obce Moravice a Sdružení pro plynofikaci obcí

 

 

 

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :

 

 

 

 1. Zpracovat nápravná opatření k přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „ Sdružení obcí přírodního parku Moravice pro plynofikaci obcí za rok 2004
 2. Zpracovat nápravná opatření k přezkoumání hospodaření obce Moravice za rok 2004

 

 

 

V Moravici dne 27. 05. 2005

Zapsal: p. Dus Josef, ověřovatelé zápisu: p. Vícha Miroslav a p. Holý Oldřich

 

 

 

Knob Josef
místostarosta obce Moravice

Dus Josef
starosta obce Moravice


Usnesení č. 4

Usnesení obecního zastupitelstva č. 4 ze dne 3. 05. 2005 v době od 19.00 do 21.00 hodin – Obec Moravice.

Obecní zastupitelstvo ve své schvalovací části s ch v a l u j e :

 1. Uzavření pracovní smlouvy mezi obcí Moravice a p. Volným Václavem na dobu 3 měsíců a to od měsíce května 2005.
 2. Uzavření pracovní smlouvy mezi obcí Moravice a p. Černohorským Janem na dobu 3 měsíců a to od měsíce května 2005.
 3. Dodatek smlouvy mezi DSO a firmou Rosis, s.r.o. o prodloužení doby realizace plynofikace do konce roku 2006
 4. Žádost o změnu ustanovení odst. 5, písm. b) smlouvy č. 08890121 ze dne 19.06.2002 o poskytnutí podpory takto:

b) Dodržet lhůty realizace:

 • termín dokončení do 12/2006
 • termín uvedení do trvalého provozu do 02/2007

a o dodržení těchto termínů Fond bez zbytečného odkladu informovat. Přitom se konstatuje, že akce byla zahájena v 09/2001.

c) Nejpozději do 05/2008 předložit Fondu závěrečné vyhodnocení akce, které musí obsahovat:

 • vyúčtování skutečných nákladů akce
 • vyhodnocení plnění smluvních podmínek
 • rozhodnutí o kolaudaci
 • stanovisko ČIŽP ČR
 • stanovisko projektanta

K závěrečnému vyhodnocení akce může Fond vydat závazné pokyny, které mohou jeho obsah blíže specifikovat či rozšířit.

V souvislosti s posuzováním závěrečného vyhodnocení může Fond provést místní šetření ohledně plnění povinnosti a podmínek stanovených touto smlouvou.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.

 1. Zakoupení 70 ks kytiček ženám v Moravici ke Dni matek v celkové částce 3 500,- Kč

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í:

 1. Informaci o průběhu plynofikace obce v roce 2005.
 2. Informaci o špatné pracovní morálce p. Petra Šiváka ( neomluvené absence ) při výkonu trestu veřejně prospěšných prací v obci Moravici.
 3. Informaci o přemístění nákladních vozidel p. Daňa Emila do Nových Lublic a tím vyřešení problému s parkováním výše uvedených vozidel na veřejných prostranstvích.
 4. Informaci o kontrole FÚ Opava na kontrolu dotace za rok 2001 pro výstavbu Sportovního klubu Moravice.

Obecní zastupitelstvo u k l á d á :

 1. Finanční a kontrolní komisi provádět kontroly dle vydané směrnice ve stanovených lhůtách.

V Moravici dne 03. 05. 2005

 

Zapsala: p. Hendrychová Hana, ověřovatelé zápisu: p. Rucký František a p. Jašek Jiří

 

Knob Josef
místostarosta obce Moravice

Dus Josef
starosta obce Moravice


Usnesení č. 6

Usnesení obecního zastupitelstva č.6 ze dne 24. 06. 2005 v době od 19.00 do 21.00 hodin – Obec Moravice.

Obecní zastupitelstvo ve své schvalovací části s ch v a l u j e :

 

 1. Závěrečný účet obce Moravice za rok 2004 dle § 17, odst. 7, písm. b) zák. 250/2000 Sb. s výhradou.
 2. Zprávu o výsledku hospodaření obce Moravice za rok 2004 s výhradou
 3. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „ Sdružení obcí přírodního parku Moravice pro plynofikaci obcí za rok 2004 s výhradou
 4. Nápravná opatření k zprávě o výsledku hospodaření obce Moravice za rok 2004
 5. Zakoupení nové motorové kosy.

Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í:

 1. Informaci o možném prodeji zemědělských pozemků k výstavbě rodinného domku manželům Navarovým.
 2. Informaci o průběhu plynofikace obce v roce 2004.
 3. Návrh dokončení plynofikace formou úvěru
 4. Zprávu o výsledku finanční kontroly „ Výstavba Sportovního klubu „ za rok 1999-2001

Obecní zastupitelstvo u k l á d á:

 

 1. Provést odstranění vzniklých nedostatků účetnictví v termínu nápravných opatření k zprávě o výsledku hospodaření obce Moravice ze rok 2004 v navržených termínech
 2. Požádat ministerstvo financí ČR o prominutí vrácení dotace za rok 2001. Důvod: nemožnost dodržet termín kolaudace 04/2002 z důvodu pozdního převedení pozemku pod stavbou na obec Moravici.
 3. Projednat podmínky úvěru s Českou spořitelnou a Komerční bankou a zpracovat návrh výši úvěru pro financování dokončení plynofikace, oprava vozovek a položení obrubníků před kobercovou úpravou (Vícha – Simkanič a zbrojnice – kostel)
 4. Zjistit, zdali nebude nutno naplánovat akci kanalizace obce v souvislosti s možnou výstavbou čističek odpadních vod v obci.

 

Zodpovědný: starosta obce Moravice

 

V Moravici dne 24. 06. 2005

Zapsala: p. Hendrychová Hana, ověřovatelé zápisu: p. Vícha Miroslav a p. Rucký František

 

 

 


Knob Josef
místostarosta obce Moravice

Dus Josef
starosta obce Moravice

webdesign: Synetix
©2005-2020 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti