Provozní řád víceúčelového hřiště Moravice

 
Čl. I
Využívání hřiště
1.       Zřizovatelem víceúčelového hřiště  (dále jen tenisový kurt) je obec Moravice.
2.       Tenisový kurt je určen k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, basketbal,  badminton), po případné úpravě v zimním období k bruslení, mimo provozování hokeje.
3.       Uživatelem tenisového kurtu může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu. 
4.       Uživatel tenisového kurtu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku.
 
Čl. II
Členové tenisového klubu Moravice
 
1.         Členem tenisového klubu Moravice se může stát osoba starší 15 let, která má pro ten který rok splněny všechny povinnosti :                                                                                                                                             
- zaplacené členské příspěvky
2.         Každý člen tenisového klubu Moravice obdrží proti podpisu: 
- 1 ks klíč od visacího zámku pravé vstupní branky tenisového kurtu 
 
 
 
Čl. III
Ostatní uživatelé zařízení  tenisového klubu Moravice
 
 
1.         Ostatní  uživatelé zařízení ( dále jen hosté ) mají právo využívat zařízení tenisového kurtu v Moravicí proti peněžní úhradě. Mezi hosty patří: nečlenové tenisového klubu Moravice, ale též členové, kteří nemají splněny veškeré povinnosti.
 
 
Čl. IV
Provoz a správa hřiště
 
1.       Hrací sezóna začíná v den uvedení tenisového kurtu do provozu a končí v závislosti na počasí, zhruba v 10 měsíci roku.
2.       Za plynulý provoz tenisového kurtu odpovídá pověřený správce: 
3.       Denní provozní doba tenisového kurtu: 6.00 – 22.00 hodin dle závazných objednávek.
4.       Objednávky si zajišťují objednatelé, kteří jsou  členové tenisového klubu Moravice sami vyplněním datumu, požadovaného času hrací doby a dalších údajů do objednacího listu tenisového kurtu, který je vyvěšen v uzamčené skříňce u vchodu na kurt.
5.       Každý člen tenisového klubu Moravice si může bezplatně vzít za spoluhráče osobu mladší 15 let. Tuto skutečnost musí zaznamenat do objednacího listu tenisového kurtu.
6.       V případě, že hrají společně ve stejný čas   členové i nečlenové tenisového klubu Moravice, řídí se nečlen pokyny člena tenisového klubu. Člen tenisového klubu pak provede výběr poplatku nečlena a ten odvede správci tenisového kurtu proti příjmovému dokladu.  
7.       Objednávky objednatelů, kteří nejsou členy tenisového klubu Moravice zajišťuje pověřený správce. ( viz. čl. IV, odst. 2,  písm. a - c )  
8.       V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz tenisového kurtu je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli.
9.       Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen provést změnu  na objednacím listu tenisového hřiště.  Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky, popřípadě řešit na schůzi tenisového klubu.
10.    V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
11.    Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle CENÍKU ZA UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MORAVICE, schváleného dne 25. 04. 2008 na pravidelném zasedání OZ obce Moravice.
 
 
 
 
Čl. V
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 
1.       V areálu tenisového kurtu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2.       V této souvislosti zde platí
- zákaz kouření - zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem…Obuv  nesmí  narušovat                                                                              antukový povrch nevhodným dezénem podrážky.
- zákaz vstupu se zvířaty                                                                                                                 
- manipulace s ostrými předměty
- zákaz vstupu dětem do 6 let bez doprovodu rodičů
- zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- zákaz vstupu podnapilým osobám
3.       Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na tenisový kurt se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem   a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.
4.       Dvorec je možno obsadit na 60 minut včetně úpravy. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit. Platí, že prvních 50 minut je věnováno hře a zbývajících 10 minut je věnováno úpravě povrchu, tak aby řádně upravený kurt mohl být včas předán dalšímu zájemci. Hra může být zahájena jen na řádně upraveném dvorci. To znamená dobře srovnaném a urovnaném předchozím hráčem.
5.       Je zakázáno hrát na suchém nenakropeném povrchu kurtu. Tlaková kropící voda se zapíná zeleným tlačítkem u pravé  vnitřní strany vstupní branky kurtu.  Kropí se  pomocí hadic s rozstřikovačem nepřetržitě až do automatického vypnutí.
6.       Nelze hrát na suchém ( prašném ), rozmáčeném nebo jinak narušeném dvorci. Sporné případy řeší správce.
7.       V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu tenisového kurtu pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí ). Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze u hrazení popř. za hrazením.
8.       Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
9.       V případě souběžného konání kulturní či sportovní akce je uživatel povinen respektovat pokyny pořadatelů v zájmu jejího nerušeného průběhu.
 
Čl. VI
Nedodržování ustanovení provozního řádu
 
1.       Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
2.       Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště či obecnímu úřadu v Moravici.
3.       Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.  Dohlíží správce tenisového kurtu a členové tenisového klubu Moravice. Tyto osoby mají právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování nebo je požádat o odchod z prostor tenisového kurtu. Všechny sporné případy se řeší na nejbližší schůzi tenisového klubu na písemný či ústní návrh dotčených osob.
Schváleno dne 25.04.2008 na pravidelném zasedání OZ obce Moravice
Vícha Lubomír, zástupce starosty                                               Dus Josef, starosta obce Moravice
Ceník za využívání víceúčelového hřiště v Moravici
Členové tenisového klubu Moravice
1.      Členský poplatek pro člena TJ Moravice -  50,- Kč 
      
 
Ostatní zájemci  ( nejsou členy tenisového klubu Moravice )
Poplatek za 1 hodinu pronájmu tenisového kurtu  - 40 Kč
V případě, kdy hrají v jednom čase členové tenisového klubu i ostatní zájemci:
1.      1 osoba je členem TK     1 osoba není členem TK      Celkem zaplaceno za 1 hodinu
zdarma                                         1 x 20,- Kč                                              20,- Kč          
2.      1 osoba je členem TK     3 osoby nejsou členy TK 
zdarma                                         3 x 10,- Kč                                              30,- Kč
3.      2 osoby jsou členy TK     2 osoby nejsou členy TK
zdarma                                        2x10,- Kč                                                 20,- Kč
4.      3 osoby jsou členy TK     1 osoba není členem TK
zdarma                                        1 x 10,- Kč                                               10,- Kč
 
 
Poplatek za 1 hodinu pronájmu basketbalového koše – 10,- Kč
Poplatek za osvětlení tenisového kurtu – poloviční osvětlení – 10,- Kč / hod
Poplatek za osvětlení tenisového kurtu – plné osvětlení – 20,- Kč / hod
 
 
V Moravici dne 25. 04.  2008
 
 
 
Vícha Lubomír                                                                             Dus Josef
Místostarosta obce Moravice                                                  Starosta obce Moravice
 
 
 
 
 
 
 
Pověření obecního úřadu v Moravici
 
Na základě usnesení OZ obce Moravice ze dne  25. 06. 2008 pověřuji funkci správce víceúčelového hřiště:  
1.       p. Dus Josef,   Moravice č. 19,   mobil: 737 231 010
2.       p. Vícha Lubomír, Moravice č. 40, mobil:  724 178 570
 
Podání ústní či písemné přihlášky za člena tenisového klubu Moravice a uhradit členský poplatek na rok 2008 můžete v úředních hodinách v kanceláři OÚ Moravice 
 
 
 
 
 
 V Moravici dne 25. 06.  2008
 
 
 
Vícha Lubomír                                                                            Dus Josef
Místostarosta obce Moravice                                                  Starosta obce Moravice
 
 
 
 
webdesign: Synetix
©2005-2024 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti