Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která  stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle par. 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Oficiální název:
  Obec Moravice
   
 2.  Důvod a způsob založení
  Obec Moravice vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  Obec Moravice vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
   
  Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
  • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem;
  • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Moravice vykonává přenesenou působnost  na svém území a vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:

 • při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona;
 • v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 1. Organizační struktura 
   
 2. Kontaktní spojení 
   
 3. Případné platby můžete poukázat na účet:
  1855975369 / 0800, ČS pobočka Opava
   
 4. IČO: 
  00 635 391
   
 5. DIČ: 
  obec není plátcem DPH
   
 6. Dokumenty 
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Územní plán obce
    
 7. Rozpočet
  • Rozpočet na rok 2016
  • Rozpočet na rok 2017
  • Rozpočet na rok 2018
  •  – na stránkách obce sekce úřední deska
    
 8. Žádosti o informace 
  Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
   
  Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky
  • osobně

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu – formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo v elektronické podobě ke stažení:

Příjem žádostí a dalších podání 
Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • na podatelně obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu: info@moravice.eu
 1. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti  kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
   
  1. Odvolací řízení
   obecná úprava §§ 81–93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
   • proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví  jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,
   • odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
   • odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní  právní předpis.
     
  2. Přezkumné řízení
   obecná úprava §§ 94–99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
   • v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně  nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
     
  3. Obnova řízení a nové rozhodnutí
   obecná úprava §§ 100–102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
   • řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka  obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době  úvodního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
   • a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
   • účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval,  a to do 3 měsíců ode   dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode  právní moci rozhodnutí
 2. Formuláře
  Formuláře jsou uloženy k stažení na stránkách obce Moravice v sekci / Obecní úřad /  GDPR 
  Obecní úřad Moravice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře z finančního  úřadu a ČSSZ.
  Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

 3. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 4. Informace pro řešení životních situací můžete požádat na obecním úřadě. Současně však  doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy.

 5. Předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených  tímto  zákonem.
  • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.   440/2004 Sb.) 
  • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.  440/2004 Sb.)
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají  působnost v oblasti veřejné správy.

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 
14.2 Vydané právní předpisy   

Právní předpisy obce

 1. Úhrady za poskytování informací
  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za  přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  V současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu  občanům. 
   
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  V  současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu   občanům.
   
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
   
 2. Licenční smlouvy 
   
  16.1 Vzory licenčních smluv 
   
  16.2 Výhradní licence
   
 3. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Výroční zpráva 2014 
  • Výroční zpráva 2015 
  • Výroční zpráva 2016 
  • Výroční zpráva 2017
webdesign: Synetix
©2005-2021 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti