Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která  stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle par. 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Oficiální název:
  Obec Moravice
   
 2.  Důvod a způsob založení
  Obec Moravice vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  Obec Moravice vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
   
  Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
  • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem;
  • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Moravice vykonává přenesenou působnost  na svém území a vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:

 • při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona;
 • v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 1. Organizační struktura 
   
 2. Kontaktní spojení 
   
 3. Případné platby můžete poukázat na účet:
  1855975369 / 0800, ČS pobočka Opava
   
 4. IČO: 
  00 635 391
   
 5. DIČ: 
  obec není plátcem DPH
   
 6. Dokumenty 
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Územní plán obce
    
 7. Rozpočet
  • Rozpočet na rok 2016
  • Rozpočet na rok 2017
  • Rozpočet na rok 2018
  •  – na stránkách obce sekce úřední deska
    
 8. Žádosti o informace 
  Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
   
  Ústně lze podat žádost:
  • telefonicky
  • osobně

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu – formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici na podatelně nebo v elektronické podobě ke stažení:

Příjem žádostí a dalších podání 
Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • na podatelně obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu: info@moravice.eu
 1. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti  kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
   
  1. Odvolací řízení
   obecná úprava §§ 81–93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
   • proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví  jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,
   • odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
   • odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní  právní předpis.
     
  2. Přezkumné řízení
   obecná úprava §§ 94–99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
   • v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně  nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
     
  3. Obnova řízení a nové rozhodnutí
   obecná úprava §§ 100–102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
   • řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka  obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době  úvodního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
   • a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
   • účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval,  a to do 3 měsíců ode   dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode  právní moci rozhodnutí
 2. Formuláře
  Formuláře jsou uloženy k stažení na stránkách obce Moravice v sekci / Obecní úřad /  GDPR 
  Obecní úřad Moravice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře z finančního  úřadu a ČSSZ.
  Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

 3. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 4. Informace pro řešení životních situací můžete požádat na obecním úřadě. Současně však  doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy.

 5. Předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených  tímto  zákonem.
  • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.   440/2004 Sb.) 
  • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.  440/2004 Sb.)
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají  působnost v oblasti veřejné správy.

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 
14.2 Vydané právní předpisy   

Právní předpisy obce

 1. Úhrady za poskytování informací
  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za  přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
          Sazebník úhrad za poskytování informací občanům je zveřejněn na stránkách obce Moravice 
   
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
   
 2. Licenční smlouvy 
   
  16.1 Vzory licenčních smluv 
   
  16.2 Výhradní licence
   
 3. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
webdesign: Synetix
©2005-2024 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti