OZV - Daň z nemovitosti

 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MORAVICE
č.3/2010
 
kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti
 
Zastupitelstvo obce Moravice na svém zasedání dne 24.6.2010 usnesením č. 4/2010          
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), v platném znění a ustanovení § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti:
 
Čl. 1
Koeficienty pro výpočet daně ze staveb
 
1.       Dle ustanovení § 11 odst. 3 písm.b) zákona se stanoví pro celé katastrální území obce Moravice, koeficient 1,5 pro násobení základní sazby daně ( případně zvýšené dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona ) u těchto staveb:
a)      Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám
b)     Stavby užívané pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, mimo stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství.   
 
Čl. 2
Místní koeficient
 
Místní koeficient dle ustanovení § 12 zákona se pro všechny nemovitosti na celém území obce Moravice nestanoví.
 
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
 
  1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Moravice, Vyhláška o použití koeficientu ze dne    29/6/2001.
  2. Koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2011.
  3. Zato vyhláška nabývá účinnosti k 1. 1. 2011
 
 
 
 
Vícha Lubomír                                                Dus Josef                               
místostarosta                                                              starosta                                  
 
Vyvěšeno dne:                                                Sejmuto dne:
 
 
     
webdesign: Synetix
©2005-2024 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti