OZV - Znak a vlajka obce Moravice

 

 
OBEC MORAVICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 2/2010,
o znaku a vlajce obce
 
Zastupitelstvo obce Moravice se na svém zasedání č. 4 dne 24.6. 2010 usnesením č. 4/2010 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 34a a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Znak, vlajka a barvy obce
1.                  Znakem obce jsou v červeném štítě pod zlatou hlavou se třemi červenými srdci kosmo položená kosa šikmo podložená sekerou , obojí stříbrné.
2.                  Vlajkou obce je list tvořící žerďový žlutý pruh široký 1/4 délky listu se třemi červenými srdci pod sebou a červené pole s kosmo položenou kosou šikmo podloženou sekerou, obojí bílé. Poměr šířky a délky vlajky je 2:3.
3.                  Barvami obce jsou žlutá (neboli zlatá), bílá (neboli stříbrná) a červená.
4.                  Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uschovány na obecním úřadu v Moravici
 
 
Čl. 2
Užívání znaku obce
1.                  Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může obec Moravice podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizace obcí založené, zřízené nebo spravované užívat znaku obce (dále jen obecního znaku).
2.                  Jiné osoby, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak jen se souhlasem obce.
3.                  Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění odbor vnitřní správy Obecního úřadu v Moravici po předchozím souhlasu starosty obce.
4.                  Obecní znak lze užívat zpravidla
a)      v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b)      k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c)      na orientačních a propagačních tabulích
d)      na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, zřízených nebo spravovaných.
e)      na propagačních tiscích a publikacích
f)        na upomínkových předmětech
 
Čl. 3
Užívání vlajky obce
1.                  Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec, její orgány a organizace.
2.                  Vlajky obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních mezinárodního, regionálního i obecního charakteru.
 
Čl. 4
Úplata za užívání obecního znaku
Souhlas s užíváním obecního znaku se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo obce neusnese jinak.
 
Čl. 5
Sankce
1.                  Užívání obecního znaku lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo jej užívají nevhodným způsobem.
2.                  Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihují podle obecně závazných předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
 
Čl. 6
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č 8/1999 o znaku a praporu obce Moravice a jejich užívání ze dne 30. 4. 1999.
 
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
      Josef Dus                                                                                            Lubomír Vícha
       starosta                                                                                               místostarosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
webdesign: Synetix
©2005-2024 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti