Směrnice č. 1/09 pro zadávání veřejných zakázek

Obec Moravice, Moravice č. 15, 747 84 Melč, okr. Opava


 

 

SMĚRNICE č. 1/2009

PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ MORAVICE

 

 

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.000 Kč bez DPH.

 

Čl.1

Základní ustanovení

 

1.1.  U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek se obec řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, u níž předpokládaná cena nepřesáhne částku:

Pro dodávky a služby: 2.000.000 Kč bez DPH.

Pro stavební práce: 6.000.000 Kč bez DPH.

 

1.2 Obec musí dodržovat zásady podle § 6 zákona tj. transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace.

 

1.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu   se   stanoví  v   souladu s § 13 zákona

na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Nejsou-li k dispozici takové údaje, stanoví se předpokládaná hodnota na základě informací získaných průzkumem trhu, popřípadě na základě informací získaných jiným vhodným způsobem.

 

 

Čl. 2

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

2.1. Zadání veřejné zakázky je možno provést za předpokladu, že potřebné finanční prostředky ve výši předpokládané hodnoty zakázky, včetně DPH, jsou součástí schváleného rozpočtu obce.

 

2.2.  Členy hodnotící komise pro otevírání obálek i pro posuzování nejvhodnějších nabídek  jsou minimálně tři členové obecního zastupitelstva, které určí zastupitelstvo při zadání zakázky. Zastupitelstvo může rozšířit komisi o tři další členy – odborníky dle typu zadávané zakázky. Jednání hodnotící komise je vždy neveřejné.

 

2.3. Komise vyhotoví zprávu, která je předkládána zastupitelstvu obce a to rozhodne o nejvhodnější nabídce. Vzor zprávy je v příloze č.2 této směrnice. Zastupitelstvo obce má právo rozhodnout o zrušení veřejné soutěže v případě, že zrušení soutěže je uvedeno v zadání soutěže.

 

 

Čl. 3

Zadávání zakázek

 

3.1. Zakázka v rozsahu do 200.000 Kč (bez DPH)  - přímá realizace.

O zadání zakázky, u které předpokládaná cena bez DPH nepřekročí částku 200.000.Kč přímo rozhoduje starosta, který provede zjednodušený písemný průzkum trhu, zaměřený na cenu, záruky, termín plnění, reference a případné další údaje. Zaslané nabídky od jednotlivých dodavatelů a případné další související dokumenty založí k jednoduché písemné dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu. Tato dokumentace bude sloužit jako podklad při rozhodování o výběru dodavatele.

 

3. 2. Zakázka v rozsahu od 200.000 Kč do 500.000 Kč  (bez DPH)  - výzva nejméně jednomu dodavateli

 

3. 2. 1. Zadání zakázky, u které bude předpokládaná cena v rozsahu od 200.000 Kč do 500.000 Kč, schvaluje zastupitelstvo na návrh starosty.

Podléhá vyžádání nabídky nejméně od jednoho dodavatele.

Obecní zastupitelstvo může svým usnesením v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést zakázku v krátké době nebo jde o zakázku obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno, nebo oslovení dodavatelé neměli o zakázku zájem nebo by vzhledem k malému množství vhodných dodavatelů nebylo možné provést řízení podle předchozího odstavce, rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno.

 

3.2.2. Veškeré úkony zadavatele s uchazeči musí mít písemnou formu a doručují se proti podpisu s vyznačením data předání.

 

3.2.3. Smlouvu s vybraným uchazečem po projednání v zastupitelstvu obce podepisuje starosta.

 

3.3. Zakázka v rozsahu od 500.000 Kč do 6.000.000 Kč  (bez DPH) – výzva nejméně třem zájemcům.

 

3.3.1. Zadání zakázky, u které bude předpokládaná cena v rozsahu od 500.000 Kč do 6.000.000 Kč, schvaluje zastupitelstvo na návrh starosty. Podléhá vyžádání nabídky nejméně od třech uchazečů. V případě naléhavosti a zvlášť zdůvodněných případech může zastupitelstvo obce i pro tento finanční limit rozhodnout o přímém zadání jednomu zájemci.

 

3.3.2.

Výzva dodavatelům k podání nabídky a předložení kvalifikace

Znění výzvy starosta zveřejní po celou dobu lhůty k podání na úřední desce a webových stránkách obce, případně i jiným způsobem. Tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné než oslovené dodavatele. Text výzvy schvaluje zastupitelstvo obce.

Vzor výzvy je uveden v příloze č. 1 této směrnice.

 

Ve výzvě se uvede zejména:

a) identifikace zadavatele

b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

c) místo a doba plnění

d) požadovaný obsah nabídky

e) platební podmínky

f) způsob a místo podávání nabídek

g) další požadavky a podmínky

termín otevírání obálek

h) doklady požadované při předložení nabídky (viz odst.3)

 

3.3.3. Kvalifikační předpoklady dodavatele a jejich prokázání

 

1. Při předložení  nabídky  uchazeč   prokáže   čestným prohlášením splnění základních kvalifikačních

předpokladů vyjmenovaných v § 53 zákona, tj že

a) není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu),

b) v uplynulých třech letech na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa,

c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,

e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu,  jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu.

 

2. Při předložení nabídky dále uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, to znamená prokázání oprávnění k podnikání, např. předložení živnostenského listu, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů. Oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii.

 

3.3.4. Obec Moravice  nepřiznává uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek.

 

3. 3. 5. Výběr dodavatele:

 

1. V nejbližším možném termínu po uplynutí lhůty k podání nabídek svolá starosta zasedání obecního zastupitelstva. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, budou na začátku zasedání zastupitelstva z hodnocení vyřazeny. Obecní zastupitelstvo na základě podaných nabídek rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, případně o odmítnutí všech nabídek. Poté bude jednotlivým uchazečům oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, či nikoliv.

 

2. Veškeré úkony zadavatele s uchazeči musí mít písemnou formu a doručují se proti podpisu s vyznačením data předání.

 

3. Smlouvu s vybraným uchazečem po projednání v zastupitelstvu obce podepisuje starosta.

 

Čl. 4

Společná ustanovení

 

4.1. V zadání veřejných zakázek podle všech ustanovení musí být uvedeno, že zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. O zrušení soutěže rozhoduje zastupitelstvo obce. Veškerá dokumentace, týkající se veřejné zakázky, včetně originálu uzavřené smlouvy, popř. dodatků smlouvy, musí být uložena na OÚ.

   

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení.

     

Schváleno zastupitelstvem obce dne : 30. Ledna  2009

 

V Moravici dne 30.01.2009

 

 

 

 

 

……………………………………..                                               ………………………………….

Lubomír Vícha                                                                         Dus Josef

místostarosta obce Moravice                                                        starosta obce Moravice

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Text výzvy (podle odstavce 3.3.2.)

Obec Moravice Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na ………..............................

 

1. Zadavatel:

Obec Moravice, Moravice č. 15,  747 84 Melč, okr. Opava

zastoupená starostou p. Josefem Dusem

IČ: 00 635 391

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Zahájení díla:

Ukončení díla:

Ukončením díla se rozumí:

Místo plnění:

 

4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

I. základní údaje o uchazeči včetně doložení těchto dokladů:

II. výše nabídkové ceny vč. DPH

III. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy s určením,  která ustanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit.

IV. reference o obdobných prováděných akcích

V. atp….

 

5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Po vybraném uchazeči bude požadováno doložení těchto dokladů:

 

Nabídku podává uchazeč bezplatně.

 

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

 

7. Podání nabídek:

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku do dne ............    na adresu:

 

Obec Moravice, Moravice č. 15,  747 84 Melč, okr. Opava

zastoupená starostou p. Josefem Dusem  

    

    

Příloha: č.2

 

 

Přítomní členové hodnotící komise vyhotoví a podepíší zápis o otevírání obálek, ve kterém bude uvedeno:

      Přehled vyzvaných firem,

      Přehled doručených nabídek včetně pořadí (datum a čas doručení nabídek).

      Předseda komise (starosta obce) svolává komisi k hodnocení nabídek. Přítomní členové komise        podepíší čestné prohlášení o nepodjatosti k příslušné zakázce. Komise sepíše zápis o hodnocení nabídek, ve kterém bude uvedeno:

      Přehled podaných nabídek (název a sídlo firmy),

      Cenové nabídky,

      Důvod vyloučení nabídky z hodnocení,

      Hodnocení jednotlivých nabídek,

      Název vybrané firmy, cenová nabídka a zdůvodnění proč byla tato firma vybrána.

      Datum vyhotovení zápisu.

      Zápis podepíší všichni přítomní členové komise.

 

 

 

webdesign: Synetix
©2005-2023 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti