Požární řád obce Moravice

Vyhláška č. 10/2001

Zastupitelstvo obce Moravice se na svém zasedání dne 14. 12. 2001 usneslo vydat podle § 10 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 29 odst. 1) písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., a zákona č. 237/2000 Sb. ( úplné znění č. 67/2001 Sb. ) a v souladu s § 1 odst. 3, písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
tento požární řád.

Článek 1
Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci.

V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO Moravice, za jejichž činnost odpovídá velitel jednotky. Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce. Na obecním úřadu působí místostarosta obce ( pracovník pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany ), který organizuje preventivně výchovnou činnost.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze zřetelem na místní situaci.

Při pořádání akcí v sále obce Moravice a v sportovním areálu Moravice je nutno respektovat vyhlášku obce Moravice č. 13/2001 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci.

 1. Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Moravskoslezského kraje ve Vítkově, možnost volat z veřejné telefonní budky umístěnou na křižovatce ve středu obce tísňové telefonní číslo 150.
 2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána pomocí poplachové sirény umístěné na budově požární zbrojnice. Zapnutí sirény se uskuteční sepnutím elektrického spínače umístěném u bočních dveří zbrojnice po rozbití skleněného krytu.
 3. V obci je zřízena ohlašovna požáru v budově č. p. p. Jančura Miroslav

Článek 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení.

Obec Moravice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů JPO Moravice, která provádí hašení požáru a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zákona o integrovaném záchranném systému. Minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů je 15 členů a je vybavena automobilem AVIE a požární benzínovou stříkačkou, včetně kompletního vybavení.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

Jako zdroj požární vody slouží voda:

 1. v požárních hydrantech rozmístěných v obci Moravice
 2. v požární nádrži obce za USP Moravice
 3. v obecních studnách v obci Moravice

Jejích pravidelnou kontrolu zajišťuje obecní úřad Moravice prostřednictvím pověřených osob.

Článek 7
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení

 1. Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu a řádem ohlašovny požáru.
 2. Ohlašovna požáru musí být viditelně označena tabulkou „ Ohlašovna požáru „ vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.
 3. Seznam ohlašoven požáru je přílohou tohoto požárního řádu.
 4. Jako další místa pro hlášení požáru slouží síť veřejných telefonních stanic ( telefonních budek ), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou „ Zde hlaste požár „.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 1. Vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů Moravice se provádí sirénou v délce 2 x 25 sekund s přestávkou 10 sekund.
 2. Zkouška sirény se provádí vždy první sobotu v měsíci ve 12 hodin signálem v délce 15 sekund.

Článek 9
Vymáhání plnění

 1. Nedodržování tohoto požárního řádu obce je přestupkem dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 2. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč.

Článek 10
Ustanovení společná a závěrečná

Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, 5 a násl. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 42 – 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci ).

Článek 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1 ledna 2002.

místostarosta
Holý Oldřich

starosta obce
Dus Josef

webdesign: Synetix
©2005-2024 Obecní úřad Moravice, prohlášení o přístupnosti