Obsah:

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

 Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která  stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle par. 5 odst.1 a 2 zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1.  Oficiální název:
     Obec Moravice
 

2.  Důvod a způsob založení         

Obec Moravice vznikla na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Moravice vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:

-        při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem;

-        v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Moravice vykonává přenesenou působnost  na svém území a vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
     

- při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech                 fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona;


 - v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3.  Organizační struktura


 4.  Kontaktní spojení

 

 5.  Případné platby můžete poukázat na účet:

           1855975369 / 0800, ČS pobočka Opava

 6.  IČ: 
        00 635 391
 

 7.  DIČ:
       Obec není plátcem DPH

 8.  Dokumenty 

       a)   Seznamy hlavních dokumentů

        b)   Územní plán obce

 9.  Rozpočet

       Rozpočet na rok 2016

       Rozpočet na rok 2017

       Rozpočet na rok 2018

 – na stránkách obce sekce úřední deska

10.  Žádosti o informace 

Žádosti  o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.
 

Ústně lze podat žádost:

 - telefonicky

  - osobně

Písemně lze podat žádost:

 - poštou

 - předáním písemné žádosti na podatelnu – formulář žádosti   o poskytnutí          informace je k dispozici na podatelně nebo v elektronické podobě ke stažení:

Příjem žádostí a dalších podání 

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

- prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),

- na podatelně obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím 

elektronické podatelny obecního úřadu: info@moravice.eu
 

11. Opravné prostředky

 Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti  kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

1. Odvolací řízení
obecná úprava §§ 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
 - proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví  jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,
- odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
- odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní  právní předpis.

 2. Přezkumné řízení
 obecná úprava §§ 94 – 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně  nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

3. Obnova řízení a nové rozhodnutí
 obecná úprava §§ 100 – 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka  obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době  úvodního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo  se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
 - a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
 - účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval,  a to do 3 měsíců ode   dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode  právní moci rozhodnutí

 


12. Formuláře

Formuláře jsou uloženy k stažení na stránkách obce Moravice v sekci / Obecní úřad /  GDPR 

Obecní úřad Moravice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře z finančního  úřadu a ČSSZ.
Další formuláře si můžete stáhnout z:
www.form.cz

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na obecním úřadě. Současně však  doporučujeme: řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

 

14. Předpisy

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)

 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených  tímto  zákonem.

-  zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.   440/2004 Sb.) 

 - zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č.  440/2004 Sb )

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají  působnost v oblasti veřejné správy.

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 

14.2 Vydané právní předpisy   

Právní předpisy obce 1

Právní předpisy obce 2

 

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za  přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu  občanům. 

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 V  současné době obecní úřad svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu   občanům.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 

16. Licenční smlouvy

 16.1 Vzory licenčních smluv 

16.2 Výhradní licence

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

         Výroční zpráva 2014

 

         Výroční zpráva 2015

 

         Výroční zpráva 2016 

         Výroční zpráva 2017