Drobečková navigace: Úvodní stránka > Spolky a sdružení > Tenisový klub > Provozní řád víceúčelového hřiště Moravice >
Obsah:

Provozní řád víceúčelového hřiště Moravice

 
 
 

    Sportoviště - provozní řád víceúčelového hřiště Moravice

 

 
Provozní řád víceúčelového hřiště Moravice
 747 84 Moravice, okr. Opava
Tento provozní řád vydává obec Moravice za účelem
harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času
zejména mládeže v Moravici a jejím blízkém okolí.
 
 
Čl. I
Využívání hřiště
1.       Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Moravice.
2.       Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, basketbal, badminton, fotbal, apod.).
3.       Uživatelem víceúčelového hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu.
4.       Uživatel víceúčelového hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku.
 
 
 
Čl. II
Členové tenisového klubu Moravice
 
1.         Členem tenisového klubu  Moravice se může stát osoba starší 15 let, která má pro ten který rok splněny všechny povinnosti :                                                                                                                                            
a ) zaplacené roční členské příspěvky
 
2.         Každý člen tenisového klubu Moravice obdrží proti podpisu: 
a )     1 ks klíč od vývěsní skříňky, umístěné vpravo u vchodu na tenisový kurt, kde je uložen psací potřeby, plánovací kalendář a příjmový daňový doklad.   
 
 
 
 
 
Čl. III
Správce víceúčelového hřiště Moravice
 
 
1.         Správcem víceúčelového hřiště Moravice se může stát osoba starší 15 let, která má pro ten který rok splněny všechny povinnosti :                                                                                                                                             
 
a ) zaplacené roční členské příspěvky
b) má uzavřenou dohodu ( může být i ústní ) s obcí Moravice na funkci správce víceúčelového hřiště Moravice
2.         Správce víceúčelového hřiště obdrží proti podpisu očíslovaný klíč od vstupu na víceúčelové hřiště. Tento klíč používá buď pro svou osobu, nebo jej propůjčuje členům a nečlenům tenisového klubu za podmínek dodržování tohoto provozního řádu.
3.         Správce víceúčelového hřiště při zapůjčení klíčů členům a nečlenům tenisového klubu má povinnost:
a)       zkontrolovat vhodnost obuvi
b)       zkontrolovat dodržování pravidel provozního řádu víceúčelového hřiště 
c)       po ukončení hry zkontrolovat bezvadný stav hřiště. V případě nahlášené, nebo zjištěné závady okamžitě informovat pověřeného pracovníka obce Moravice. Ten dle závažnosti závady rozhodne o případném uzavření či omezení provozu hřiště do odstranění závady.
d)       vyúčtovat poplatek na příjmovém dokladu dle ceníku a originál dokladu s inkasovanou částkou předat v nejkratším termínu pracovnici OÚ Moravice k zaúčtování.
e)        v případě zjištění porušení provozního řádu hřiště je správce oprávněn zkontrolovat členy  i nečleny tenisového klubu, kteří hrají na víceúčelovém hřišti, má právo je z hřiště vykázat či nařídit opatření, které zjednají okamžitou nápravu.
 
 
 
 
Čl. IV.
Provoz a správa hřiště
 
1.       Hrací sezóna začíná v den uvedení víceúčelového hřiště do provozu a končí v závislosti na počasí, zhruba v 10 měsíci roku.
2.       Za plynulý provoz víceúčelového hřiště  odpovídá pověřený správce: 
3.       Denní provozní doba víceúčelového hřiště: 6.00 – 22.00 hodin dle závazných objednávek.
4.       Objednávky si zajišťují objednatelé, kteří jsou členové tenisového klubu Moravice sami vyplněním data, požadovaného času hrací doby a dalších údajů do objednacího listu víceúčelového hřiště, který je vyvěšen v uzamčené skříňce vpravo u vchodu na víceúčelové hřiště ( zpravidla se jedná o plánovací kalendář ).
5.       Každý člen tenisového klubu Moravice si může bezplatně vzít za spoluhráče osobu mladší 15 let. Tuto skutečnost musí zaznamenat do objednacího listu víceúčelového hřiště.
6.       Každý člen tenisového klubu Moravice si může zapůjčit klíč od víceúčelového hřiště pro hru u správce víceúčelového hřiště.
7.       Každý nečlen tenisového klubu si může objednat zapůjčení víceúčelového hřiště pro hru ve stanovený termín a dobu u správce víceúčelového hřiště za podmínek dodržení provozního řádu víceúčelového hřiště Moravice.
8.       Objednávky objednatelů, kteří nejsou členy tenisového klubu Moravice zajišťuje pověřený správce. ( viz. čl. III, odst. 1,2 a 3, písm. a - e )  
9.       V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz víceúčelového hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli.
10.    Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen zrušit svou objednávku na objednacím listu víceúčelového hřiště nejpozději 3 hodiny před objednanou hrací dobou. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky, popřípadě řešit na schůzi tenisového klubu.
11.    V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
12.    Vybíráním poplatků za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle CENÍKU ZA UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MORAVICE, schváleného dne 30.09.2011 na pravidelném zasedání OZ obce Moravice.
 
 
 
 
Čl. V
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 
1.       V areálu víceúčelového hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2.       V této souvislosti zde platí
- zákaz kouření - zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, apod.   Obuv nesmí narušovat umělý  povrch nevhodným dezénem podrážky. Vhodná obuv je sportovní obuv s hladkou podrážkou bez vroubkování.
- zákaz vstupu se zvířaty                                                                                                                  - manipulace s ostrými předměty
- zákaz vstupu dětem do 15 let bez doprovodu rodičů
- zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- zákaz vstupu podnapilým osobám
3.       Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na víceúčelové hřiště se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem   a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.
4.       Hřiště je možno obsadit na 60 minut. V případě, že nejsou další zájemci o hru, lze pobyt prodloužit.
5.       V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu víceúčelového kurtu pouze hrajícím osobám + rozhodčí. Divákům je dovoleno sledovat zápasy z lavičky na víceúčelovém hřišti, popřípadě za hrazením hřiště.
6.       Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
7.       V případě souběžného konání kulturní či sportovní akce je uživatel povinen respektovat pokyny pořadatelů v zájmu jejího nerušeného průběhu.
 
 
 
 
 
 
 
Čl. VI
Nedodržování ustanovení provozního řádu
 
1.       Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
2.       Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště či obecnímu úřadu v Moravici.
3.       Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Dohlíží správce víceúčelového hřiště a členové tenisového klubu Moravice. Tyto osoby mají právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování nebo je požádat o odchod z prostor víceúčelového hřiště Všechny sporné případy se řeší na nejbližší schůzi tenisového klubu na písemný či ústní návrh dotčených osob.
 
 
 
 
Schváleno dne 30.09.2011 na pravidelném zasedání OZ obce Moravice
 
 Dus Josef, starosta obce Moravice